CODI ÈTIC

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA d’Independents Per Fornells

Aquest document presenta el codi ètic del Grup de Suport d’Independents per Fornells (IPF), és a dir, un compromís de tots i totes les membres a fi de dur a terme una activitat política basada en l’honestedat, l’ètica, el rigor i la transparència. Totes les persones que formen part d’IPF o que actuen en nom seu, tant per les tasques remunerades com les que no, cal que respectin i compleixin el que reflecteix aquest document, i són les mateixes persones de l’assemblea les responsables de complir-ho. En el supòsit que es vulneri d’alguna manera el Codi ètic la mateixa assemblea valorarà els fets i prendrà la decisió consensuada que es consideri oportuna.

 • Codi de pràctiques polítiques. Tant per a les persones que tinguin càrrecs electes públics com per al conjunt de persones que conformen l’assemblea d’IPF.
  • Com a representants d’IPF no podem rebre, a títol personal, regals o donacions monetàries de cap persona o institució. En l’hipotètic cas que això passi es valorarà si cal fer una denúncia pública. Si els diners o regals han arribat per voluntat aliena a la nostra, s’hauran de retornar.
  • No acceptarem tractes de favor ni d‘influència personal de cap mena.
  • En cap cas farem ús d’informació privilegiada per a finalitats diferents de les pròpies del càrrec.
  • Els càrrecs electes i alliberats exerciran les seves responsabilitats d’acord amb els continguts del programa electoral de la candidatura i al servei conjunt de la ciutadania, més enllà dels interessos personals o sectorials.
  • Els i les membres d’IPF utilitzaran argumentacions polítiques en la defensa dels seus posicionaments.
  • IPF no utilitzarem el teixit associatiu del poble en benefici de la nostra pràctica política ni interès personal.
  • Més enllà de les funcions institucionals que siguin de caràcter nominal, s’evitaran els lideratges dins IPF, procurant que les aparicions públiques siguin rotatives i permetin visibilitzar el conjunt de l’assemblea.
  • Els regidors i regidores no tindran duplicitat de càrrecs ni en les institucions ni en la mateixa organització d’IPF, excepte aquells que resultin del mateix exercici del càrrec.
  • En el supòsit que un membre d’IPF sigui imputat per algun delicte en un cas de corrupció haurà de automàticament el seu càrrec orgànic i/o electe. Els recursos públics, tant humans com econòmics, com materials (mòbils, portàtils…), que l’administració posi al servei dels càrrecs electes i de confiança no s’utilitzaran per a finalitats particulars.
  • A IPF treballarem per denunciar i eliminar qualsevol conducta sexista, homòfoba i/o racista, i promourem noves formes de relacionar-nos des del treball col·lectiu, el debat i el respecte.
 • Transparència
  • El calendari de reunions i actes seran públics i es podran consultar als canals oficials d’IPF, sempre que es vulgui.
  • Les qüestions de tresoreria es faran públiques semestralment a l’assemblea dels ingressos i despeses generades per IPF.
  • S’informarà de la tasca política del grup municipal mitjançant un butlletí amb una freqüència mínima d’un per any, mitjançant la web i les xarxes socials.
  • Qualsevol membre d’IPF haurà d’informar de totes les dades que estiguin al seu abast per a l’elaboració d’auditories ciutadanes.
  • Els càrrecs electes, mentre duri el seu exercici, actualitzaran cada any la declaració de béns i la lliuraran a IPF perquè la posi a disposició pública de l’assemblea.
  • Si durant l’exercici com a càrrecs electes o alliberats han de deliberar o votar sobre afers en els quals es troben implicats o implicades directament o indirectament per interessos de tipus personal, faran pública aquesta col·lisió d’interessos i s’abstindran de deliberar o votar.
 • Finançament i despeses
  • Sempre que sigui possible gestionarem tots els fons econòmics d’IPF mitjançant entitats d’economia social, solidària o cooperatives de crèdit.
  • Gestionarem totes les despeses de “campanya” o “estructura”, provisió de béns, materials o serveis, mitjançant l’economia cooperativa, col·laborativa, de proximitat i respectuosa amb el medi ambient i en benefici del bé comú, o bé de la pròpia autogestió, en la mesura del possible. En cap cas IPF es finançarà amb crèdits o entitats bancàries.
  • Les persones que resultin electes i de lliure designació hauran de procurar que el cobrament de les retribucions per aquest càrrec es gestionin en comptes corrents d’aquest tipus d’entitats.
  • Usarem de forma racional, respectuosa, coherent i transparent els recursos públics i, en aquest context, denunciarem qualsevol abús o pràctica no ètica que es detecti en l’exercici de les funcions institucionals d’altri.
  • Les possibles dietes es destinaran íntegrament a promoure l’autoorganització i l’apoderament popular, així com els possibles excedents.
  • IPF procurarà impulsar òrgans de democràcia directa per elaborar i fer el seguiment de pressupostos participatius, democràtics i transparents. Es facilitarà l’accés a la informació per tal que sigui entenedora per a tothom i així garantir la màxima transparència en la gestió municipal.
  • IPF sotmetrà a referèndum vinculant totes aquelles decisions rellevants que surtin del consistori, així com les inversions que superin el termini de la legislatura.

Acció política institucional, col·lectiva i popular

 • Càrrecs i mandats
 • L’exercici de les responsabilitats dels càrrecs electes i de confiança d’IPF és temporal; en conseqüència, per tal de garantir la necessària renovació d’equips i d’idees, i d’acord amb la premissa que la política és un servei i no una professió, ens autolimitem en la continuïtat dels mandats en un període màxim de dues legislatures a comptar des de l’accés al càrrec i un mínim de renovació del 50% dels càrrecs a cada mandat, si és possible, en el cas dels regidors o regidores tant al govern com a l’oposició i un màxim de dues legislatures independents en el cas de l’alcalde o alcaldessa.
  • El càrrec electe municipal no podrà ser compatible amb altres càrrecs polítics remunerats.
  • Un cop cessat o esgotat el període màxim d’un càrrec, en el període de dos anys posteriors, el càrrec electe que ja ha plegat no podrà accedir a cap organisme públic o privat que durant el seu mandat hagi supervisat,  hagi estat creat en virtut dels poders que el càrrec li conferia o amb el qual hagi mantingut una relació contractual.
  • Els càrrecs electes i de confiança d’IPF rendiran comptes a l’assemblea i estaran sotmesos a processos de control extern o d’informació ciutadana que garanteixin l’adequada transparència i control de l’activitat.
  • En la mesura que l’assemblea cedeix la seva representativitat als càrrecs electes, la seva activitat política i la seva continuïtat queda subjecta a la voluntat de l’assemblea. L’acte de regidor o regidora serà retornada, si així ho considera l’assemblea d’IPF, en el moment que aquesta ho decideixi.
  • Els càrrecs electes informaran de tots els temes municipals que es plantegin des de l’Ajuntament a l’assemblea. També informaran el conjunt del veïnat i teixit associatiu de Fornells de la Selva a través dels  mecanismes informatius i participatius adients.
 • Retribució per funcions de representació política
 • Pel que fa a la retribució dels càrrecs de representació, ha de prevaldre un criteri de representativitat social equitativa a les condicions materials de la majoria de la població i classes populars, i cal que alhora sigui una retribució digna i suficient.
  • La retribució neta dels i les alliberades d’IPF, fora de l’àmbit institucional, en cap cas serà superior a 2,5 vegades el salari mínim interprofessional (SMI).
  • La retribució neta dels i les regidores que tinguin dedicació exclusiva o parcial, en cap cas serà superior a 2,5 vegades l’SMI.
  • La retribució per assistència dels i les regidores en cap cas serà superior a 2,5 vegades l’SMI.
  • En cap cas les retribucions seran acumulatives i no superaran mai les 2,5 vegades l’SMI.
  • La comissió econòmica farà una proposta concreta del repartiment de les retribucions dels càrrecs electes a la l’assemblea a l’inici de la legislatura. Posteriorment l’assemblea d’IPF ratificarà la proposta .
 • Proposta econòmica. Principis i pressupostos

Entenem que el funcionament econòmic ha de seguir els principis polítics generals de funcionament de la CUP. Així doncs, resumim breument els que entenem que cal destacar en l’aspecte econòmic.

 • Autogestió. Cal que IPF sigui autosuficient en el seu funcionament econòmic. En cap cas es pot dependre de finançament privat, especialment d’entitats bancàries o similars, per finançar el funcionament diari o campanyes electorals.
 • Pressupost ajustat. Cal que el funcionament econòmic d’IPF sigui ajustat a les necessitats del seu funcionament polític. És necessari funcionar de manera eficient i eficaç  i fer les despeses que siguin necessàries als objectius marcats i que siguin realistes.
 • Potenciació de l’economia social, solidària i en benefici del bé comú. Cal que en les despeses que s’hagin de realitzar de forma externa es potenciïn i prioritzin aquells espais que siguin d’economia social, solidària i de proximitat o, si no n’hi ha, aquells espais que respectin els i les treballadores i alhora que utilitzin criteris respectuosos amb el medi ambient.
 • Suport i finançament de projectes socials i polítics de base. IPF ha de ser una eina, també en l’àmbit econòmic, que serveixi per potenciar projectes de base. Així doncs, cal reflectir aquest projecte en el pressupost a través de col·laboració en campanyes, projectes, etc.
 • Treball remunerat i militant. És important cercar els equilibris entre el treball que es du a terme de forma militant i el que es fa de forma remunerada. Cal evitar discriminacions entre els mateixos treball i dedicacions i alhora evitar explotar treball militant per sobre dels límits que es poden considerar naturals a una activitat d’aquest tipus.